Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання

Мінаєва Т. В. Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання / Т. В. Мінаєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. — 2011. — Т. 19, вип. 19. — С. 133-140.

Досліджено основні порушення утримання російських військовополонених в німецьких таборах у роки Першої світової війни. З’ясовано, що Німеччина не мала належних приміщень для утримання основних мас полонених, харчування було вкрай недостатнім, полонені часто використовувалися на роботах безпосередньо військового характеру, була створена ціла система покарань полонених.
Ключові слова: військовополонені, Перша світова війна, табори для полонених, права військовополонених.

Исследованы основные нарушения содержания русских военнопленных в немецких лагерях в годы Первой мировой войны. Выяснено, что Германия не имела соответстующих помещений для содержания основных масс пленных, питание было крайне недостаточным, пленные часто использовались на работах непосредственно
военного характера, была создана целая система наказаний пленных.
Ключевые слова: военнопленные, Первая мировая война, лагеря для пленных, права военнопленных.

The body of the article goes on to discuss the problem of violations of the maintenance of the Russian prisoners’ of war in the German camps throughout World War I. It should be noted, that Germany had no appropriate premises for the captured, they were often exploited at military works, food was the extremely insufficient, the punishment system for prisoners of war was introduced.
Key words: prisoners of war, World War I, camps for prisoners of war, rights of prisoners of war.

Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни

Мінаєва Т. В. Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни / Т. В. Мінаєва // Історична панорама. Спеціальність : Історія. — 2011. — Вип. 13. — С. 49-67.

Стаття присвячена питанню організації та надання допомо­ги російським військовополоненим в таборах Німеччини та АвстроУгорщини. Автор робить спробу з’ясувати основні форми та мето­ди діяльності таких організацій як Російське Товариство Червоного Хреста, Комітет надання допомоги російським військовополоненим та Московський міський комітет.
Ключові слова: Перша світова війна, російські військовополо­нені, благодійна діяльність, Російське товариство Червоного Хре­ста, Московський міський комітет, Комітет надання допомоги військовополоненим.

Minayeva T.V. Activity of charity organizations of the Russian empire as for prisoners of war during the First World War
The article is devoted to organization and giving help to Russian prisoners of war in the camps of Germany and Austria-Hungary. The author makes an attempt to find out the main forms and methods of the activity of such organizations as Russian Society of the Red Cross, Committee of giving help to Russian prisoners of war and Moscow City Committee.
Key words: First World War, Russian prisoners of war, charitable activity, Russian Society of the Red Cross, Moscow City Committee, Committee of giving help to prisoners of war.

Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни

Мінаєва Т. В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни / Т. В. Мінаєва // Історична панорама. — 2013. — Вип. 16. — С. 18-39.

У даній статті розкриваються особливості адаптації російських військовополонених до умов утримання в таборах Австро-Угорщини та Німеччини. Основна увага зосереджується на факторах, які впливали на фізичне та психічне самопочуття полонених в роки Першої світової війни.
Ключові слова: російські військовополонені, адаптація, Перша світова війна, полон, табори військовополонених.

 

Minayeva T.V. The adaptations’ features of Russian prisoners of the war to the living conditions in the camps during the First World War.

The article focuses on the investigation of the adaptations’ features of Russian prisoners of the war to the living conditions in the camps of Austria-Hungary and Germany. The main attention is paid to the factors, which had an influence on the physical and mental health of the prisoners of the war during the First World War.
Key words: Russian prisoners of the war, adaptation, First World War, prison, prisoner-of-war camps.

Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни

Мінаєва Т.В. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни / Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 21. – С. 48-71.

У статті, присвяченій питанню еволюції статусу військовополонених в роки Першої світової війни, проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти, які розроблялися воюючими країнами з метою покращення становища полонених. Автор доходить висновку, що вперше переговорний процес тривав безперервно впродовж війни, результатом чого стали підписання Стокгольмських протоколів впродовж 1915-1917 рр. та Копенгагенського протоколу 1917 р.

Ключові слова: Перша світова війна, військовополонені, правовий статус військовополонених, Міжнародне товариство Червоного Хреста, Стокгольмська конференція.

 

Minaieva T.V. The evolution of ‘Prisoner of War’ status in the international law in the First World War

The article canvases the problem of evolution of the legally recognized status of ‘Prisoner of War’ (POW) in the international law in the First World War. Despite their importance, however, only recently have First World War prisoners of war become the subject of historical study. The author provides the in-depth and comparative analysis of the international regulations, developed by the belligerent states to ease the captives’ plight. Therefore, the topicality of the present research proved the necessity for international law compliance with the ‘prisoners of war’ rights, was caused by the increased number of captives: as estimated, in the early history of warfare the number of prisoners enumerated hundreds of thousands, and throughout the WWI the number of prisoners rose to several millions. It should be noted, that since WWI outbreak, it became clear, that the maintenance of prisoners couldn’t be implemented and kept within the law due to the vagueness and generalized provisions of the pre-war arrangements. Concurrently, the Western front was characterized by a constant expansion of the existing pre-war law – adopted by Germany on the one hand, and France and Britain, on the other hand; as well as by concluding intergovernmental agreements on the exchange of wounded and incapacitated prisoners; of some categories of prisoners’ internment from the combat zone; medical staff return; abolition of punishment for prisoners, etc. On the contrary, the Eastern Front couldn’t experience such practice, since the Russian Empire found it extremely difficult to response and make any concessions to Germany and Austria-Hungary. Moreover, the Eastern Front, with its rapidly moving offensives and retreats, facilitated prisoner-taking on a vast scale. In a broader perspective, it was found out, that whilst, the slow and tedious process of official interstate cooperation was establishing, the various charitable organizations immediately sprang up to institute its work on improving the situation of prisoners of war. The First World War saw an ongoing struggle by those activists who sought to humanize captivity, to uphold existing international law and to deliver material aid to prisoners who needed it. A wide range of groups were involved in this process. Of particular importance were the International Committee of the Red Cross’ activities; significantly, owing to its staff , the study of the real situation in the camps was based on accurate prisoners’ testimony; prisoners’ most urgent needs were figured out and the ways to improve their situation were sought. As a direct result of war, the Hague agreement in 1907 was not being faithfully observed. Their rules were extremely vague, there were no mechanisms for monitoring their implementing; consequently, soon after the outburst of WWI war it was obvious that new agreements should be set forth. It was concluded that during WWI there was a series of official and secrete meetings; they examined the significance of new, violent trends of captivity treatment, arguing that the Great War marked a key turningpoint in the twentieth-century evolution of the prison camp. The evaluation of several provisions of the Stockholm Conference 1915-1917 and Copenhagen in 1917 highlighted changed, specified and supplemented laws related to the POW maintaining. In addition to healthy captives’ regulation, the problem of limited exchanges of seriously wounded or otherwise incapacitated prisoners were negotiated between belligerents, as well as the internment of a certain number of such prisoners in neutral states was under study. It is worth mentioning, prisoner treatment, however, also depended on the material resources of the captor state and the extent to which state control at the local level was challenged by the exigencies of the war effort. It can be summarized, regardless the existing problems with prisoners’ maintenance; the negotiations and adopted agreements testified to belligerent countries’ willingness to partially improve the captives’ conditions and providing them with better living conditions. Judging from the documents, it has become clear that negotiating process was conducted in the long run throughout WWI, at the same time consultative meetings were constantly held, different agreements were concluded and persistently amended according to the wartime requirements. Importantly, further research may well open up new perspectives on the POW legal status investigation.

Keywords: First World War, prisoners of war (POW), legal status of prisoners of war, the International Red Cross, the Stockholm Conference.