Наукові публікації

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

1. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.В. Мінаєв, Т.В. Мінаєва // Історична панорама: Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.

2. До питання про побут військовополонених російської армії в роки Першої світової війни // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, Вежа, 2007. – Вип. 13. – С. 62-68.

3. Деякі аспекти побуту російських військовополонених в роки Першої світової війни // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 294-298.

4. Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія. – 2011. — Вип. 19. – С. 133-140.

5. Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни // Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-67.

6. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама: Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Вип. 16. – С. 18-39.

7. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 21. – С. 48-71.

8. Использование труда русских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 5 (31): в 2-х ч. Ч.І. – С. 131-135. 

9. Репатріація російських військовополонених з Австро- Угорщини та Німеччини після Першої світової війни // Історична панорама. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 22-23. – С. 24-52.

10. Табірний побут військовополонених офіцерів російської армії в Німеччині та Австро-Угорщині в роки Першої світової війни // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2018. – Вип.26-27. – С. 180-202.

11. Сексуальне життя російських військовополонених у Німеччині й Австро-Угорщині в роки Першої світової війни // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2019. — № 2. — С. 83-89.

12. До питання про втрати російської армії військовополоненими у роки Першої світової війни // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2019. – Вип.28-29. – С. 26-42.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ/ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Створення окремих таборів для полонених українців російської армії на теренах Австро-Угорщини та Німеччини Союзом визволення України (кінець 1914-1915 рр.) / Т.В. Яцишина, І.О. Скакун, Г.М. Скорейко // Р.Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 90-95.

2. Проблема військовополонених на міжнародних конференціях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008». 15-25 марта 2008 года. – Т. 22. Искусствоведение, архитектура и строительство. История. – Одесса, 2008. – С. 81-84.

3. Порушення прав військовополонених російської армії у німецьких таборах у роки Першої світової війни // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни): матеріали міжн. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.) – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 178-187.

4. Міжнародна конференція «Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Cхідній Європі» у Чернівцях (29 — 30 жовтня 2008 р.) // Історична панорама. Спеціальність : Історія. — 2009. — Вип. 8. — С. 182-185.

5. Особливості психологічної адаптації до умов полону в роки Першої світової війни (на прикладі російських військовополонених) // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (7-8 квітня 2010 р., м. Луганськ) / [під ред. М.С. Бур’ян]. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», Ч. ІІ. – 2010. – С. 155-161.

6. Мемуары как источники изучения исторических явлений (воспоминания военнопленных Первой мировой войны) // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы I (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2010. – С. 94-95.

7. Використання праці російських військовополонених під час Першої світової війни // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 грудня 2012 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2012. – С. 74-77.

8. Особенности интимной жизни в плену в годы Первой мировой войны (на примере русских военнопленных) // Война и повседневная жизнь населения России XVII – XX вв. (к столетию начала Первой мировой войны): материалы междунар. науч. конф., 14-16 марта 2014 г. / [под. общ. ред. проф. В.Н. Скворцова; отв. ред. В.А. Веременко]. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 324-327.

9. Українська таборова преса в Австро-Угорщині та Німеччині в роки Першої світової війни // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20-21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 58-59.

10. Круглий стіл «Революція 1917 року в Росії та її роль в історії ХХ століття», Чернівці, 10 листопада 2017 р. (матеріали обговорення) / Підготували Т. Мінаєва та І. Волошинович // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2017. – Вип.25. – С. 101-127.

11. Формування українських військових з’єднань в австро-угорських та німецьких таборах для військовополонених (1917-1918 рр.) // Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації: Збірник тез міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 1-2 листопад 201 р.). – Чернівці: Технодрук, 2018. – С. 76-78.

 

РЕЦЕНЗІЇ

1. Рец. на: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914-1921 рр.) Бонн, 2005. – 384 с. /Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich (1914-1921). – Bonn, 2005 – 384 s. // Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 9. – С. 171-174.

2. Рец. на кн.: Нагорная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922) / О.С. Нагорная. – М.: Новый хронограф, 2010. – 440 с. // Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип.12. – С. 176-181.

3. Рец. на: Телицын В.Л. Возвращение домой: К истории русских военнопленных Первой мировой войны. – М., 2011. – 160 с. //Історична панорама. Зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип.14. – С. 128-133.