Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни

Мінаєва Т. В. Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни / Т. В. Мінаєва // Історична панорама. Спеціальність : Історія. — 2011. — Вип. 13. — С. 49-67.

Стаття присвячена питанню організації та надання допомо­ги російським військовополоненим в таборах Німеччини та АвстроУгорщини. Автор робить спробу з’ясувати основні форми та мето­ди діяльності таких організацій як Російське Товариство Червоного Хреста, Комітет надання допомоги російським військовополоненим та Московський міський комітет.
Ключові слова: Перша світова війна, російські військовополо­нені, благодійна діяльність, Російське товариство Червоного Хре­ста, Московський міський комітет, Комітет надання допомоги військовополоненим.

Minayeva T.V. Activity of charity organizations of the Russian empire as for prisoners of war during the First World War
The article is devoted to organization and giving help to Russian prisoners of war in the camps of Germany and Austria-Hungary. The author makes an attempt to find out the main forms and methods of the activity of such organizations as Russian Society of the Red Cross, Committee of giving help to Russian prisoners of war and Moscow City Committee.
Key words: First World War, Russian prisoners of war, charitable activity, Russian Society of the Red Cross, Moscow City Committee, Committee of giving help to prisoners of war.